പരാതികൾ /മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് ധനസഹായത്തിനായുള്ള അപേക്ഷ ഓൺലൈനായോ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയോ സമർപ്പിക്കാം.അപേക്ഷ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതല്ല. നേരത്തെ പരാതി നൽകിയിട്ടും തീർപ്പാകാതെയുള്ളവയും അദാലത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. പരാതി വിശദമായി പരിശോധന നടത്തി പരിഹാരം കാണുന്നതിനും വ്യക്തവും വിശദവുമായ മറുപടി അദാലത്തിൽ വെച്ച് നൽകുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.

പരാതി/അപേക്ഷ എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കാം :

സാന്ത്വന സ്പർശം അദാലത്തിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതിനുള്ള പരാതിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് ധനസഹായത്തിനായുള്ള അപേക്ഷയും സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ‘അപേക്ഷ/പരാതി സമർപ്പിക്കുക’ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷം പരാതി /അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

“കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങള്‍ക്കും ഈ പരാതിപരിഹാര സംവിധാനം വഴി പരാതികള്‍ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. പരാതികള്‍ അതിവേഗം പരിശോധിക്കാനും പരിഹരിക്കാനും സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ്.”

പൊതുജന പരാതി പരിഹാരം

പരാതികള്‍ സ്വീകരിച്ചത്

2,04,753

പരിഹാര ശൃംഖല
ഓഫീസുകള്‍
10220
ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍
18368
അക്ഷയകേന്ദ്രം
2650

മുഖ്യ പരാതി വിഭാഗങ്ങള്‍ (എണ്ണം)

പോലീസിനെ സംബന്ധിക്കുന്നവ 31,625
ഉദ്യോഗം ലഭിക്കാന്‍ 18,302
പൊതുതാല്പര്യ വിഷയങ്ങള്‍ (പ്രാദേശിക സ്ഥാപനങ്ങളും സേവനങ്ങളും) 12,910
സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗം സംബന്ധിച്ച് 16,338
വസ്തു സംബന്ധിച്ച് 14,289
ബാങ്ക് ലോണ്‍ സംബന്ധിച്ച് 14,826

Last Update:
01-01-2019 05:14 PM

ദുരിതാശ്വാസ നിധി

ധനസഹായം അനുവദിച്ചത്

2,14,645

പരിഹാര ശൃംഖല
സെക്രട്ടറിയേറ്റ്
കളക്ടറേറ്റ്: 14
താലുക്ക് : 77
വില്ലേജ് : 1669
അക്ഷയകേന്ദ്രം: 2650

ധനസഹായം അനുവദിച്ചത് (എണ്ണം)

ചികിത്സാ സഹായം 1,95,981
അപകട മരണം 5274
മറ്റുള്ളവ 13,390
ആകെ 2,14,645