പരാതിയുടെ തല്‍സ്ഥിതി അറിയുക

    

ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്ന കോഡ് താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഈ പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ മറ്റാവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് ഉചിതമായ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ (അല്ലെങ്കിൽ) മറ്റ് സ്രോതസ്സുകളുമായി പരിശോധിക്കുകയോ ഉചിതമായ പ്രൊഫഷണൽ ഉപദേശം നേടുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മനഃപൂർവ്വം വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുക്കളാൽ കേടുപാടുകൾ വരുത്തുന്നതിനായി അന്യ വ്യക്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനുള്ള ഏതൊരു ശ്രമവും ക്രിമിനൽ കുറ്റകൃത്യമാണ് കൂടാതെ സൈബർ നിയമം അനുസരിച്ച് ശിക്ഷാർഹമാണ്.

പരാതിയുടെ തല്‍സ്ഥിതി

പരാതി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത ഡോക്കറ്റ് നമ്പറും പേരും രേഖപ്പെടുത്തുക